Overeenkomstig en ingevolge artikel 13 van de Nieuwe Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING – AVG).

Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG 2016/679, Artikel 13), wordt de belanghebbende (gebruiker van de website www.sangiorgiomerate.com) alvorens over te gaan tot verwerking ervan op de hoogte gebracht dat persoonsgegevens verzameld via de website zijn onderworpen aan verwerking door het Bedrijf via IT- en/of telematicatools, voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld.

Hiertoe wordt de gebruiker het privacybeleid gepresenteerd dat is opgesteld door SANGIORGIO srl (hierna "SANGIORGIO" of "het bedrijf" of "de gegevensbeheerder"), maker en promotor van de activiteiten die beschikbaar zijn op de website www.sangiorgiomerate.com .

GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder voor persoonlijke gegevens is SANGIORGIO srl – statutair gevestigd in Piazza Prinetti 20 – 23807, Merate, Italië – e-mail [email protected].

Raadpleeg voor meer informatie over de rechten van de belanghebbende de paragraaf "Rechten van de belanghebbende" van dit beleid.

INFORMATIEVERWERKING

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt, worden rechtstreeks verzameld door SANGIORGIO srl of door derden die uitdrukkelijk zijn gemachtigd door de gegevensbeheerder, of door het bedrijf aan dergelijke derden worden gecommuniceerd voor het nastreven van de hieronder beschreven doeleinden.

RECHTSGROND EN DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het browsen op de website www.sangiorgiomerate.com worden door de gegevensbeheerder verwerkt in overeenstemming met de huidige regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

De rechtsgrond van de verwerking wordt geïdentificeerd in het verlenen van haar diensten door het bedrijf, in het beheer en de facilitering van de website, evenals in de totstandkoming, uitvoering en eventuele beëindiging van de online verkoopovereenkomst die tussen de partijen is gesloten, en in de verplichtingen van hetzelfde contract die er direct en/of indirect uit voortvloeien.

De verwerking van uw persoonsgegevens door SANGIORGIO is gericht op het nastreven van de volgende doeleinden:

 • INSCHRIJVING OP DE SANGIORGIO NIEUWSBRIEF: In het geval dat u besluit om u te abonneren op de "SANGIORGIO Nieuwsbrief", alleen na uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, relatieve updates, bijvoorbeeld naar de laatste trends, nieuwkomers, exclusieve aanbiedingen, speciale evenementen en acties. Om u af te melden voor de nieuwsbrief, klikt u op de afmeldlink onderaan de ontvangen e-mails of door te schrijven naar [email protected].

 • REGISTRATIE OP SANGIORGIOMERATE.COM: In het geval dat u besluit om u te registreren op de website www.sangiorgiomerate.com, zullen alleen na uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder met het oog op registratie op www.sangiorgiomerate. com. Met name door het verstrekken van uw naam, achternaam, e-mailadres en het instellen van een toegangswachtwoord, worden deze verwerkt voor het aanmaken van uw persoonlijke account, om informatie te verzenden over bekeken of voorgestelde producten, verlaten winkelwagentjes en commerciële aanbiedingen; om het aankoopproces te versnellen, om u in staat te stellen de status van bestellingen te bekijken en updates over gedane aankopen te ontvangen, evenals persoonlijke instellingen te wijzigen en uw account bij te werken, de geschiedenis van retouren en verzoeken om goederen te ruilen te bekijken.

 • ONLINE WINKELACTIVITEITEN: De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de totstandkoming, het beheer, de uitvoering en/of het afsluiten van de online verkoopovereenkomst. De door u verstrekte gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met het oog op het beheer van de inkooporder met betrekking tot bijvoorbeeld betaling, verzending, beheer van retouren, klantenondersteuning, administratieve en boekhoudkundige doeleinden met betrekking tot het beheer van de bestelling en de nakoming van verplichtingen onder de huidige wetgeving. In geval van betaling met kredietkaart zal de fundamentele informatie voor de uitvoering van de transactie (krediet-/debetkaartnummer, vervaldatum, veiligheidscode) verwerkt worden door STRIPE of, eventueel, door bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de fraudebestrijding met behulp van een gecodeerd protocol en zonder dat derden er op enigerlei wijze toegang toe hebben. Deze informatie zal nooit worden weergegeven of opgeslagen door de verkoper SANGIORGIO srl.

AARD VAN DE VERWERKING

Met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 1) van de vorige sectie, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en toestemming voor de verwerking ervan optioneel.

Als u geen toestemming geeft, is het voor SANGIORGIO onmogelijk om u toe te staan u te abonneren op de "SANGIORGIO-nieuwsbrief", om commerciële of promotionele berichten, updates over bijvoorbeeld de laatste trends, nieuwkomers, exclusieve aanbiedingen, speciale evenementen en promoties te verzenden.

Als u besluit om door te gaan met het abonnement op de nieuwsbrief via het gedeelte van de website dat uitsluitend aan deze activiteit is gewijd, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en toestemming voor de behandeling ervan verplicht.

Met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 2) van de vorige sectie, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en toestemming voor de verwerking ervan optioneel.

Als u geen toestemming geeft, kan SANGIORGIO u niet toestaan u te registreren bij www.sangiorgiomerate.it, een persoonlijk account aan te maken, het aankoopproces te versnellen, de status van bestellingen te bekijken en updates over aankopen te ontvangen, de mogelijkheid om persoonlijke instellingen bij te werken en accountvoorkeuren, bekijk de geschiedenis van retouren en ruilverzoeken.

Met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 3) van de vorige sectie, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en toestemming voor de verwerking ervan verplicht.

Het niet geven van de toestemming zal het voor SANGIORGIO onmogelijk maken om over te gaan tot de totstandkoming, het beheer, de uitvoering en/of de sluiting van het online verkoopcontract, waardoor het onmogelijk wordt om bijvoorbeeld activiteiten uit te voeren met betrekking tot betaling, verzending, beheer van retouren , klantenondersteuning, administratieve en boekhoudkundige doeleinden met betrekking tot het beheer van de bestelling en het nakomen van verplichtingen onder de huidige wetgeving.

PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het browsen op de website www.sangiorgiomerat.com, in het geval van een registratie/abonnement op de diensten/programma's die beschikbaar worden gesteld door SANGIORGIO en/of de mogelijke aankoop van goederen die beschikbaar worden gesteld door SANGIORGIO .

Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn naam, achternaam en e-mailadres, naast de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het online verkoopcontract, zoals: de functionele gegevens voor het uitvoeren van betaling, verzending en uitwisseling van gekochte goederen.

METHODEN VOOR HET VERWERKEN EN OPSLAAN VAN GEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving op het gebied van privacy. De gegevensbeheerder verwerkt persoonlijke gegevens met behulp van IT- en/of telematicatools en met organisatorische en logische procedures die strikt verband houden met de doeleinden die in dit beleid worden vermeld, en neemt de juiste beveiligingsmaatregelen om toegang, openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen , het verlies en het ongeoorloofde en onjuiste gebruik ervan. Het bedrijf kan zijn gebruikers echter niet garanderen dat de maatregelen die zijn genomen voor de beveiliging van de website en de overdracht van gegevens en informatie op de website in staat zijn om het risico van ongeoorloofde toegang of verlies van gegevens door apparaten die betrekking hebben op de gebruiker te beperken of uit te sluiten. Om deze reden wordt voorgesteld dat de gebruikers van de website ervoor zorgen dat hun computer is uitgerust met geschikte software om de overdracht van gegevens te beschermen (zoals bijgewerkte antivirus) en dat de internetprovider passende maatregelen heeft genomen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens op het netwerk. Het bedrijf verbindt zich er ook toe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie, om de gegevens te verzamelen voor zover nodig en nauwkeurig voor verwerking en om het gebruik ervan alleen door personeel toe te staan voor geautoriseerde doeleinden. Het beheer en de opslag van verkregen persoonsgegevens vindt plaats in archieven of op servers binnen de Europese Unie die eigendom zijn van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of van externe bedrijven die zijn aangesteld als Externe Gegevensverwerker voor verwerking en, in ieder geval, momenteel gevestigd in Italië.

Met betrekking tot de verschillende doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld, worden persoonsgegevens bewaard voor de tijd die strikt noodzakelijk is om dat doel te bereiken en in ieder geval in overeenstemming met de huidige relevante regelgeving.

In elk geval zal het bedrijf ervoor zorgen dat het gebruik van gegevens voor onbepaalde tijd wordt vermeden door regelmatig te controleren of het belang van de gebruiker waarnaar ze verwijzen, op passende wijze duurzaam is.

GEGEVENSVERWERKERS EN ONTVANGERS

De verzamelde gegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid, maar zullen worden behandeld binnen de grenzen en voor de doeleinden die worden beschreven door de medewerkers van het bedrijf op basis van passende bedieningsinstructies (bijvoorbeeld administratief, commercieel, marketing, juridisch personeel, systeem beheerders, enz.). Sommige gegevensverwerkingen kunnen ook worden uitgevoerd door derden, aangesteld als externe gegevensverwerkers voor verwerking, waarvan de gegevensbeheerder vertrouwt of zou kunnen worden gebruikt bij het beheer van de contractuele relatie, de levering van aangeboden diensten en de organisatorische behoeften van zijn activiteiten. De gegevens kunnen met name worden doorgegeven aan:

 • Personen, publiek en privaat, die toegang hebben tot de gegevens op grond van de wet, regelgeving of gemeenschapswetgeving, binnen de grenzen die door deze regels worden gesteld;

 • Personen die toegang tot gegevens nodig hebben voor doeleinden die verband houden met de contractuele relatie die tussen de partijen bestaat, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ondersteunende taken (zoals bijvoorbeeld banken en kredietverstrekkers, technische dienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus, postvervoerders en rederijen);

 • Adviseurs, binnen de grenzen die nodig zijn voor de uitoefening van hun professionele taken.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND

Het beheer en de opslag van persoonlijke gegevens worden uitgevoerd op servers van de Eigenaar en/of externe bedrijven die naar behoren zijn aangesteld als externe gegevensverwerkers die zich binnen de Europese Unie bevinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar het buitenland, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving, zelfs naar landen buiten de Europese Unie.

De overdracht naar landen buiten de EU, naast de gevallen waarin dit wordt gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Commissie, wordt uitgevoerd op een manier die passende en geschikte garanties biedt overeenkomstig de artikelen 46, 47 of 49 van de verordening .

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDE PARTIJ

Als belanghebbende kunt u te allen tijde de rechten uitoefenen die aan u worden verleend in de artikelen 15, 16, 17, 18, 20 en 21 van de AVG, die in het bijzonder de rechten verlenen om:

 • Verkrijg van de gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 15, bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die worden verwerkt en verkrijg in dit geval toegang tot de gegevens en informatie zoals: (i) de doeleinden van de verwerking; (ii) de categorieën persoonsgegevens; (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; (iv) indien mogelijk, de bewaartermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen;

 • Van de gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 16, de correctie van onjuiste persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verkrijgen; rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen, door een aanvullende verklaring te verstrekken;

 • Verkrijg van de gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 17, de verwijdering van hun persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. De Eigenaar heeft de verplichting om, zonder onnodige vertraging, persoonsgegevens te annuleren als er een van de redenen is vermeld in paragraaf 1 van artikel 17;

 • Verkrijg van de verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig artikel 18, beperking van de verwerking wanneer een van de hypothesen die worden geregeld door lid 1 van artikel 18 zich voordoet;

 • Verkrijg van de gegevensbeheerder, overeenkomstig artikel 20, de overdraagbaarheid van gegevens of om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat hun persoonlijke gegevens te ontvangen die aan een gegevensbeheerder zijn verstrekt. De Betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmeringen door te geven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke door de eerste Verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij ze heeft verstrekt, indien aan de voorwaarden vermeld in artikel 20 lid 1 is voldaan. Eindelijk, de Betrokkene heeft het recht om de directe overdracht van persoonsgegevens van de ene Verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verkrijgen, indien technisch haalbaar;

 • Geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van artikel 21.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker toegang krijgen tot zijn account (indien geregistreerd) of zijn verzoeken sturen naar [email protected].

Er moet ook worden opgemerkt dat de Betrokkene het recht heeft om de toestemming te allen tijde in te trekken onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven, onverminderd de hierboven aangegeven gevolgen met betrekking tot een weigering om een dergelijke persoonlijke gegevens. De Betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een Controleautoriteit.

SANGIORGIO zal binnen een maand reageren op verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens van de belanghebbende, behalve in gevallen van bijzondere complexiteit, waarvoor het maximaal drie maanden kan duren. In ieder geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de belanghebbende binnen een maand na het verzoek de reden van de vertraagde reactie verstrekken. Het resultaat van het verzoek wordt schriftelijk of in elektronische vorm verstrekt. In geval van een verzoek tot rectificatie, annulering en beperking van de verwerking, zal de verantwoordelijke voor de verwerking de resultaten van de verzoeken die door de betrokkene zijn ontvangen, meedelen aan elk van de ontvangers van hun gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt.

Het Bedrijf geeft aan dat een bijdrage van de Belanghebbende kan worden gevraagd indien de aanvragen ongegrond, buitensporig of repetitief blijken te zijn; in dit verband zal de gegevensbeheerder een register verstrekken om de verzoeken om tussenkomst te volgen.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op de website www.sangiorgiomerate.com. Raadpleeg daarom deze pagina vaak, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan de polis staat. In geval van niet-aanvaarding van de wijzigingen die in dit privacybeleid zijn aangebracht, kan de betrokkene de gegevensbeheerder verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders aangegeven, blijft het vorige Privacybeleid van toepassing op tot dan toe verzamelde persoonsgegevens.

Privacybeleid bijgewerkt op 24 mei 2021